Regulamin

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.multisub.pl zwanego dalej „sklepem internetowym”.

 1. Sklep prowadzony jest przez PHU MULTISUB PATRYK GRUSZCZYŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 88426808838, REGON: 363370520
 2. Dane kontaktowe: adres internetowy – http://multisub.pl; e-mail – biuro@multisub.pl ; telefon + 48 784 472 592;
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu internetowego powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. DEFINICJE

Box, paczka– specjalnie przygotowane przez dostawcę opakowanie w postaci pudełka lub koperty zawierające produkty dostarczane przez dostawcę w zakresie dostaw cyklicznych lub jednorazowych

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz właściciela strony www.multisub.pl

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Serwisu oraz telefonicznie lub mailowo

Dostawa cykliczna - okresowa dostawa boxów, paczek przez dostawcę na rzecz użytkownika w terminie wskazanym w ofercie.

Dostawa jednorazowa- jednorazowy zakup klineta realizowany przez dostawce we wskazanym terminie

Dostawca - osoba fizyczna prowadząca bądź chcąca prowadzić we własnym imieniu działalność w zakresie dostaw cyklicznych lub jednorazowych.

Subskrypcja – sprzedaż/zakup paczek,boxów cyklicznych, jednorazowych

Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w sklepie, służący do rejestracji konta użytkownika w sklepie;

Formularz zamówienia – znajdujący się w sklepie system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;

Zamówienie – złożona przez klienta za pośrednictwem sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaż

Umowa – umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zawierana pomiędzy użytkownikiem a administratorem na zasadach określonych w Regulaminie.

Paczka dla psów-pudełko zawierające artykuły przeznaczone dla psów lub inne produkty tematyczne

Paczka dla diabetyków-pudełko zawierające produkty dla diabetyków lub inne produkty tematyczne
Paczka z przekąskami fit- produkty przeznaczone do konsumpcji lub inne produkty tematyczne

Paczka akcesoria do kąpieli- produkty przeznaczone do kąpieli

Paczka bezglutenowa- produkty przeznaczone do konsumpcji nie zawierające glutenu lub inne produkty tematyczne

Paczka z przekąskami-paczka zawierające produkty do konsumpcji

Paczka kawa-paczki zawierające kawę różnego rodzaju lub inne produkty tematyczne

Paczka z herbatą-paczka zawierająca herbaty różnego rodzaju lub inne produkty tematyczne

Paczka dla niej i dla niego-paczka zawierająca produkty wybrane przez użytkownika

Paczka z miodem-różnego rodzaju miody lub inne produkty tematyczne

Domyślny adres dostawy – adres dostawy określony przez użytkownika strony na który wysyłane są paczki,boxy

Przewidywany dzień dostaw – dzień dostawy paczek, boxów cyklicznych, jednorazowych, który określa użytkownik strony na www.multisub.pl

Materiały Informacyjne – oznaczają wszelkiego rodzaju opracowania informacyjno-reklamowe produktów i boxów, paczek, do których autorskie prawa majątkowe przysługują dostawcy, a także informacje o dostawcy i oferty Boxów, paczek zgodnie z wytycznymi www.multisub.pl i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Newsletter - zawiera informacje o nowościach stronywww.multisub.pl, a także materiały promocyjne i reklamowe

Produkty – należy przez to rozumieć rzeczy (w tym towary), usługi bądź prawo, które mogą być przedmiotem zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa i są oferowane w ramach sprzedaży subskrypcyjnej. Produktem mogą być zarówno elementy tożsame w danej dostawie boxu, paczki, jak i zindywidualizowane elementy określone co do rodzaju

Profil - miejsce w serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje związane z zarejestrowaniem w serwisie

3.ZAMÓWIENIA – SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

3.1. Użytkownik strony może za pośrednictwem strony www.multisub.pl dokonać zakupu paczek, boxów cyklicznych i/lub paczki jednorazowej

3.2 Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu. Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:

 1. Imię i nazwisko (bądź nazwa firmy)
 2. Adres e-mail
 3. Dane do wysyłki
 4. Numer telefonu

Składając zamówienie w Serwisie, Klient zapewnia, że:

 1. posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów,
 2. ukończył 18 lat,
 3. jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego,
 4. zamieszkuje w Obsługiwanym Kraju,
 5. zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zamówionego produktu.

3.3 Dokonanie zakupu cyklicznego/jednorazowego paczki,boxu wymaga rejestracji w sklepie.

3.4. Zakupu paczki jednorazowej i/lub można dokonać wielokrotnie w każdym czasie, niezależnie od zamówionych paczek cyklicznych. Paczka jednorazowa może być zakupiona dla siebie lub dla dowolnie wybranej osoby

3.5. Przy zakupie paczki,boxu jednorazowego dla osoby trzeciej należy wskazać osobę obdarowaną i adres dostawy.

3.6. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna i przyjęciem zamówienia do realizacji przez www.multisub.pl.

3.7. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem strony www.multisub.pl przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienie złożone w sobotę i/lub niedzielę traktowane będzie jak złożone w poniedziałek, zamówienie złożone w dzień świąteczny traktowane będzie jako złożone w następny dzień roboczy.

3.8 Zamówienia kompletowane i wysyłane są:
Paczki/boxy z produktami dla niej/niego do 5 każdego miesiąca, wysyłka w ciągu5 dni roboczych

Paczki/boxy fit, bezglutenowe, dla diabetyków, przekąskami do 13 każdego miesiąca, awysyłka w ciągu 5 dni roboczych

Paczki/boxy z kawą, herbatą i miodem zamówienia do 19 każdego miesiąca , a wysyłka do 5 dniroboczych

Paczki/boxy dla psów i do kąpieli do 25 każdego miesiąca , a wysyłka w ciągu 5 dni roboczych

3.9 Ceny paczek dotyczą jedynie zamówień z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polski, w tym momencie PHU Multisub nie realizuje wysyłek poza granicę kraju.

4.Płatność
4.1 Płatność dokonywana jest przez serwis PAYU

5. Zmiana warunków zamówienia.

5.1. Użytkownik strony w każdym momencie może dokonać zmian odnośnie zakupionych paczek cyklicznych, w szczególności adresu dostawy lub przewidywanego dnia dostawy, przy czym każda z dokonanych zmian dotyczyć będzie paczki/paczek, której przewidywany termin dostawy nie będzie przypadał wcześniej niż za 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania zmiany. Dnia dokonania zmiany nie wlicza się do terminu, o którym mowa powyżej.

6. Zawieszenie dostaw (Urlop).

6.1. Użytkownik strony lub osoba zarejestrowana może w każdym momencie zawiesić dostawę paczek cyklicznych na okres nie dłuższy niż kolejne 30 dni

6.2. Zawieszenie dostaw subskrybowanych paczek cyklicznych winno być dokonane przez użytkownika strony na 7 dni przed dniem, od którego zawieszenie rozpocznie bieg.

6.3 Przed odbyciem urlopu administrator strony poinformuje użytkowników siedem dni wcześniej o przewidywanym urlopie i ew.opóźnieniachw dostawie

7. Odstąpienie od umowy

7.1 Zgodnie z postanowieniami art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, użytkownik strony może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia wysyłając oświadczenie na adres firmy tj., PHU MULTISUB PATRYK GRUSZCZYŃSKI, K. Pułaskiego 23/3 , 58-100 Świdnica.

7.2 Użytkownik chcący odstąpić od umowy winien natychmiast odesłać nieotwartą oraz nieuszkodzoną paczkę/box na adres firmy tj., PHU MULTISUB PATRYK GRUSZCZYŃSKI, K. Pułaskiego 23/3 , 58-100 Świdnica.

8. Reklamacje

8.1Reklamacje rozpatrywane będą przez multisub.pl w terminie 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez multisub.pl reklamowanej paczki.

9. Prawa autorskie

9.1 Wszystkie znaki handlowe, towarowe, logotypy, grafiki, nazwy firmy i produktu widoczne na stronie lub będące odniesieniami umieszczonymi na niej należą do właściciela strony. Korzystanie ze strony internetowej nie daje żadnego prawa użytkownikowi do wykorzystania, przekształcenia lub usuwania takich treści, a wszelkie prawa do niej są zastrzeżone.

10. Postanowienia końcowe

10.1Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2016

10.2 Produkty prezentowane na stronie www.multisub.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11. DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona

 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego http://www.multisub.pl/ jest PHU MULTISUB Patryk Gruszczyński ul Pułaskiego 23/3 58-100 Świdnica
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez PHU MULTISUB Patryk Gruszczyńskiwyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury) oraz wysyłki produktów.
 6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – PHU MULTISUB Patryk Gruszczyński., w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
 7. Dane w ramach portalu www.multisub.pl przetwarzamy przez czas:
  1. Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń; 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w sklepie internetowym MULTISUB
  3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem
 8. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe:
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: - realizacji zamówienia, jeśli dokonywałeś/-aś zakupu w naszym sklepie online; - uczestnictwa w programie lojalnościowym, jeśli przystąpiłeś/-aś do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy; - przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email lub komunikatów sms, na wskazane adresy email oraz numery telefonów komórkowych, jeśli zapisywałeś/-aś się do naszego newslettera, - obsługi reklamacji, jeśli dokonywałeś/-aś reklamacji naszych produktów na odpowiednim druku formularza; - realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy; - realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca; - realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
×

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies. Czytaj dalej...